Wybory samorządowe w Poznaniu: zasady rekrutacji do obwodowych komisji wyborczych

Zgodnie z harmonogramem, mieszkańcy Polski będą uczestniczyć w wyborach samorządowych już w kwietniu. W Poznaniu, odpowiedzialność za organizację wyborów spoczywa na barkach około 2,5 tysiąca osób, które stanowią obwodowe komisje wyborcze. Chętni do wstąpienia do komisji mogą zgłaszać swoje kandydatury aż do 8 marca.

Aby osoba mogła się ubiegać o członkostwo w obwodowej komisji wyborczej, musi spełniać kilka warunków. Przede wszystkim, musi być pełnoletnia i posiadać prawa wyborcze w dniu zgłoszenia swojej kandydatury. Dodatkowo, przyszli członkowie OKW muszą zamieszkiwać na stałe na terenie Wielkopolski. Są również zobowiązani do bycia zarejestrowanymi w Centralnym Rejestrze Wyborców na stałe przydzielonym obszarze głosowania, który znajduje się w jednej z gmin województwa.

Warto jednak pamiętać, że nie dla każdej osoby członkostwo w OKW jest dostępne. Na członków OKW nie mogą bowiem liczyć ci, którzy zostali pozbawieni praw publicznych lub wyborczych na mocy prawomocnego orzeczenia sądu czy Trybunału Stanu. Także osoby ubezwłasnowolnione nie mogą pełnić tej funkcji. Dodatkowo, z członkostwa w OKW są wykluczeni kandydaci biorący udział w wyborach, ich najbliższa rodzina, czyli małżonkowie, rodzice, rodzeństwo i dzieci, a także obserwatorzy społeczni oraz mężowie zaufania.

Co do kwestii finansowych, to dieta członka komisji wynosi netto 700 zł, natomiast zastępcy przewodniczącego komisji przysługuje 800 zł. Przewodniczący komisji otrzymuje najwyższą dietę – 900 zł. W sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenie drugiej tury wyborów, dieta za jej realizację wynosi 50% stawki przewidzianej za pierwszą turę.