Społeczna inicjatywa w Poznaniu: Badanie skali bezdomności na terenie Polski

Policja z Poznania, współpracując ze Strażą Miejską, a także zaangażowane instytucje pomocowe, wolontariusze i Centrum Zarządzania Kryzysowego, przeprowadziła kontrolę miejsc często odwiedzanych przez bezdomnych. Te działania zostały przeprowadzone pod koniec lutego 2024 roku, dokładnie w dniach 28-29. Zadaniem tej akcji było zrozumienie aktualnej sytuacji dotyczącej bezdomności, nie tylko w Poznaniu, ale również na terenie całego kraju. Akcję zorganizowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podczas tych działań, oprócz sił policyjnych i Straży Miejskiej, znaczny wkład mieli również pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz różnorodne organizacje pozarządowe. Te instytucje wspólnie z wolontariuszami sprawdzały typowe miejsca pobytu osób żyjących na ulicy.

Inicjatywa ta była częścią ogólnopolskiego badania skierowanego na oszacowanie liczby osób bez stałego miejsca zamieszkania. Gromadzone informacje mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia rozmiarów problemu bezdomności zarówno w Poznaniu jak i w całym kraju. Dane te z pewnością zostaną wykorzystane do realizacji strategii mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych i podejmowania decyzji dotyczących polityki mieszkaniowej, takich jak planowanie liczby noclegowni czy schronisk dla osób bezdomnych.

Przeprowadzone badanie skali bezdomności pozwoliło nie tylko na uzyskanie cennych danych, ale także dało możliwość niesienia bezpośredniej pomocy osobom żyjącym na ulicy poprzez dostarczanie im jedzenia czy ciepłej odzieży.