Analiza rynku pracy w Poznaniu na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, z końcem czerwca 2023 roku miasto Poznań odnotowało liczbę 3,7 tys. osób pozostających bez zatrudnienia, co stanowi spadek o 136 jednostek w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W ten sposób, na każde sto osób aktywnych zawodowo, jedna pozostaje bez pracy. Tym samym, stopa bezrobocia w Poznaniu wynosi 1% w porównaniu do średniej krajowej wynoszącej 5%.

Analizując rozkład płci wśród osób bezrobotnych, na koniec czerwca 2023 roku przypadało 110 kobiet na 100 mężczyzn. Około 18% z tych osób posiadało uprawnienia do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, a ponad jedna trzecia była zaliczana do grupy osób długotrwale bezrobotnych. W tym samym czasie, liczba poszukujących pracy wynosiła 340 dla osób niepełnosprawnych oraz 137 dla cudzoziemców. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu dysponował na koniec miesiąca 600 ofertami pracy, co daje stosunek sześciu kandydatów na jedno wolne miejsce pracy.

Z danych za pierwsze półrocze 2023 roku wynika, że liczba osób bezrobotnych wzrosła o 100 (choć uwzględniając tylko II kwartał tego roku – zmniejszyła się o 400). W tym okresie cztery firmy przeprowadziły zwolnienia grupowe obejmujące łącznie 213 pracowników. Podczas pierwszych sześciu miesięcy roku, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zarejestrował 4,4 tys. nowych osób szukających pracy. Równocześnie z ewidencji wykreślono 4,3 tys. osób, z czego 2,1 tys. rozpoczęło pracę, 300 podjęło staż lub szkolenie zawodowe, a 119 osoby założyło własną firmę. Udział osób pozostających bez pracy do pół roku wzrósł o 11,4 punktów procentowych. Natomiast odsetek osób zarejestrowanych ze stażem pracy wynoszącym pięć lat i więcej zmniejszył się o 3,9 punktu procentowego.

Stopa bezrobocia w powiecie poznańskim wyniosła na koniec czerwca 2023 roku 1,1%. Dla porównania warto przedstawić sytuację w innych dużych polskich miastach: Warszawa – stopa bezrobocia wynosiła tamże 1,3%, Wrocław – 1,5%, Katowice – 1,1%, Gdańsk – 2,4%, Kraków – 2% i Łódź – gdzie odsetek ten wyniósł najwięcej i wynosił dokładnie 4,5%.