Krzysztof Dostatni, prezes MPK Poznań, dołącza do Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej

Krzysztof Dostatni, stojący na czele zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu, otrzymał miano członka Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Ta decyzja jest wyrazem uznanie dla jego profesjonalizmu oraz znaczenia poznańskiego operatora transportu miejskiego, którego rola w Izbie polega na reprezentacji i ochronie interesów jej członków w sferze ich działalności.

Wydarzenie to miało miejsce 7 czerwca 2024 roku, kiedy to zorganizowano Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Spotkanie odbyło się w Warszawie i podczas jego trwania podjęto kluczową decyzję dotyczącą nominacji członków Rady Nadzorczej na nową kadencję obejmującą lata 2024-2027.

Decyzją Walnego Zgromadzenia Członków, Krzysztof Dostatni – Prezes poznańskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o., został wybrany do grona członków Rady Nadzorczej. Ta decyzja była zgodna z procedurą ustanowioną w Statucie Izby, który reguluje proces nominacji członków Rady.

Nominacja nowych członków Rady Nadzorczej stanowi istotny krok w procesie dalszego rozwoju i efektywnego zarządzania Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Następna kadencja to kontynuacja działań na rzecz podniesienia standardów usług komunikacyjnych oraz realizacji strategicznych celów rozwoju miejskiej infrastruktury transportowej.